Våra Policys

Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativ rekonditionering av bilar och för att säkerställa en smidig och professionell verksamhet har vi implementerat tydliga policys. Nedan finns en översikt över våra viktigaste policys. Vi rekommenderar att du granskar dom innan du genomför en bokning hos oss.

Lista över alla dokument

1. - Kvalitetspolicy

2. - Etikpolicy

3. - Miljöpolicy

4. - IntegritetspolicyKvalitetspolicy


Gagnef-rekond är stolt över att leverera enastående kvalitet och professionell service till våra kunder. Vår kvalitetspolicy är grundad på följande principer:

 1. Experthet och skicklighet: Vi är dedikerade till att leverera rekonditionerade bilar av högsta kvalitet. Våra medarbetare är välutbildade. Vi håller oss uppdaterade om de senaste teknikerna och trenderna inom branschen för att erbjuda bästa möjliga resultat.

 2. Kvalitetsprodukter och utrustning: Vi använder endast högkvalitativa rengöringsprodukter, polermedel, vax och utrustning som är speciellt utformade för att ge bilar enastående utseende och skydd. Genom att välja noggrant utrustning och produkter kan vi säkerställa att varje bil behandlas med omsorg och uppnår önskad kvalitetsnivå.

 3. Omfattande rekonditioneringsprocess: Vi följer en noggrann och omfattande rekonditioneringsprocess för att säkerställa att varje bil behandlas på bästa sätt. Från tvätt och torkning till polering, vaxning och interiörrengöring, varje steg utförs noggrant och noggrant för att uppnå enastående resultat.

 4. Kundfokus och feedback: Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Vi lyssnar noggrant på våra kunders behov och önskemål för att säkerställa att vi levererar det de förväntar sig. Vi välkomnar feedback från våra kunder och använder den för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och upprätthålla en hög kvalitetsstandard.

 5. Kvalitetskontroll och uppföljning: Vi genomför regelbunden kvalitetskontroll för att säkerställa att varje bil möter våra stränga kvalitetskrav. Vi övervakar kontinuerligt våra processer, utvärderar resultat och gör justeringar vid behov för att säkerställa att vi levererar en konsekvent hög kvalitet.

Genom att följa vår kvalitetspolicy strävar vi efter att överträffa våra kunders förväntningar och ge dem en utmärkt rekonditioneringsupplevelse. Vi är stolta över att vara kända för vår kvalitet och strävar alltid efter att upprätthålla den på högsta nivå.

Miljöpolicy


Gagnef-rekond är engagerat i att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet. Vår miljöpolicy är grundad på följande principer:

 1. Hållbar användning av resurser: Vi strävar efter att använda resurser som vatten, energi och material på ett hållbart sätt. Genom att minimera överkonsumtion och implementera effektiva rutiner och tekniker arbetar vi aktivt för att minska vår miljömässiga fotavtryck.

 2. Miljövänliga produkter: Vi använder miljövänliga rengöringsprodukter och kemikalier som är skonsamma mot miljön och samtidigt ger hög kvalitet. Genom att välja ekologiska och biologiskt nedbrytbara alternativ minskar vi risken för negativ påverkan på naturen och vattenresurserna.

 3. Avfallshantering: Vi hanterar vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt. Genom att separera och korrekt sortera återvinningsbart material och använda säkra metoder för att hantera farligt avfall säkerställer vi att vi minimerar miljöpåverkan och främjar återvinning.

 4. Utbildning och medvetenhet: Vi utbildar och informerar våra medarbetare om vikten av miljöskydd och hållbarhet. Vi främjar medvetenhet om miljöfrågor och uppmuntrar till deltagande och engagemang för att skapa en miljömedveten företagskultur.

 5. Ständig förbättring: Vi strävar efter kontinuerlig förbättring av vår miljöprestanda. Genom att utvärdera och övervaka våra miljöpåverkande aktiviteter kan vi identifiera möjligheter till förbättring och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Genom att följa vår miljöpolicy tar vi ansvar för vår påverkan på miljön och strävar efter att vara en miljövänlig och hållbar verksamhet. Vi är engagerade i att skydda miljön och bidra till en bättre framtid för kommande generationer.

Etikpolicy


Gagnef-rekond är engagerat i att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vår etikpolicy är baserad på följande principer:

 1. Integritet och ärlighet: Vi upprätthåller högsta standarder för integritet och ärlighet i all vår verksamhet. Vi agerar ärligt och transparent i våra interaktioner med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi strävar efter att vara trovärdiga och att bygga långsiktiga relationer baserade på förtroende.

 2. Rättvis konkurrens: Vi främjar rättvis konkurrens och efterlevnad av gällande konkurrenslagar. Vi konkurrerar på våra förmågor och erbjuder våra tjänster på ett sätt som respekterar branschetiska standarder. Vi följer också konkurrenslagstiftningen för att säkerställa rättvisa och öppenhet på marknaden.

 3. Respektfullt bemötande: Vi behandlar alla individer med respekt och värdighet. Vi förväntar oss att våra medarbetare och kunder också respekterar varandra och agerar på ett sätt som är fritt från diskriminering, trakasserier eller olämpligt beteende. Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där mångfald och olikheter uppmuntras och respekteras.

 4. Etisk affärspraxis: Vi följer alla tillämpliga lagar och regler och bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Vi undviker oetiska beteenden, såsom korruption, mutor eller otillbörlig påverkan. Våra medarbetare förväntas följa vår etikpolicy och agera på ett sätt som är i linje med höga professionella och etiska standarder.

 5. Samhällsansvar: Vi tar ansvar för våra handlingar och deras påverkan på samhället och miljön. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att använda miljövänliga produkter och metoder. Dessutom stödjer vi samhällsengagemang och deltar i lokala initiativ och välgörenhetsarbete för att bidra positivt till vårt samhälle.

Genom att följa vår etikpolicy är vi fast beslutna att agera i enlighet med höga moraliska och etiska standarder. Vi strävar efter att vara en pålitlig och ansvarsfull partner för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Integritetspolicy


Gagnef-rekond är engagerat i att skydda och respektera ditt privatliv och din personliga information. Vår integritetspolicy är grundad på följande principer:

 1. Insamling av personlig information: Vi samlar endast in personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi strävar efter att vara transparenta om vilken information vi samlar in och varför vi behöver den.

 2. Användning av personlig information: Vi använder din personliga information endast för de ändamål som vi har informerat dig om och som du har samtyckt till. Vi använder den inte för något annat syfte utan ditt medgivande, om inte lagen kräver det eller tillåter det.

 3. Skydd av personlig information: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi strävar efter att upprätthålla hög säkerhet och konfidentialitet när det gäller hanteringen av personlig information.

 4. Delning av personlig information: Vi delar din personliga information endast med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när vi har fått ditt uttryckliga samtycke. Vi ser till att dessa tredje parter också vidtar adekvata skyddsåtgärder för att skydda din personliga information.

 5. Rättigheter och val: Vi respekterar dina rättigheter när det gäller din personliga information. Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av din personliga information. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen av din personliga information i vissa fall.

 6. Lagring av personlig information: Vi behåller din personliga information endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som den samlades in för, eller enligt vad som krävs enligt lag.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till insamlingen och användningen av din personliga information enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Vi strävar alltid efter att följa tillämpliga dataskyddslagar och att behandla din personliga information på ett säkert och ansvarsfullt sätt.